Deutsche Bank PBC wprowadził promocję, w ramach której alokacja środków z za…

Pożyczki internetowe Deutsche Bank PBC wprowadził promocję, w ramach której alokacja środków z zadeklarowanej składki na produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania w ciągu dwóch pierwszych lat będzie powiększana o 10%.

Z warunków promocyjnych można skorzystać do 31 grudnia 2010 r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC.

Promocja dotyczy osób, które w terminie do 31 grudnia 2010 r. przystąpią do produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania. Specjalne warunki obejmują zwiększenie o 10% alokacji środków w ramach składki regularnej w ciągu dwóch pierwszych lat uczestnictwa w programie. Wartość zadeklarowanych – w chwili przystąpienia do ubezpieczenia – składek powiększana jest automatycznie w momencie wpływu środków z tego tytułu na rachunek Klienta. Zwiększoną o 10% alokacją objęte są również nadpłaty składek wymagalnych w okresie dwóch pierwszych lat.
 
Z promocji można skorzystać poprzez sieć oddziałów Deutsche Bank PBC i db kredyt na terenie całego kraju.
 
db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania
 
db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania, przygotowany we współpracy ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, to produkt z regularną składką w formie grupowego ubezpieczenia na życie, oparty na inwestycjach w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Szeroka oferta produktu umożliwia inwestowanie łącznie w ponad 80 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w fundusze polskie,, zagraniczne oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskim i amerykańskim oraz na rynku nieruchomości i surowców.
 
db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania jest programem o długim horyzoncie czasowym – umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat. Inwestowanie odbywa się poprzez wpłacanie regularnej składki – zależnie od preferencji Klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.
 
Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Wszystkie aktywa zgromadzone w db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania podzielone będą na dwie grupy – część bazową utworzoną przez jednostki funduszy, które według przyjętych założeń zakupione zostaną w ciągu pierwszych 7 lat z wpłat składek regularnych oraz cześć wolną, którą utworzą jednostki zakupione za składki regularne wpłacane od 8. roku oszczędzania oraz poprzez składki dodatkowe.
 
Program db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania umożliwia samodzielny wybór strategii inwestycyjnej. W ramach produktu dostępne są takie innowacyjne usługi wspierające inwestowanie, jak Rebalancing i MultiNavigator, które można wykorzystywać dla części lub całości zgromadzonych środków.
 
Rebalancing jest narzędziem pozwalającym na automatyczną kontrolę struktury portfela. Dzięki niemu skład portfela będzie cyklicznie – zależnie od preferencji Klienta: kwartalnie, półrocznie lub rocznie – powracał do oryginalnych założeń dotyczących strategii, aby nawet w długim terminie portfel zachowywał wybrany poziom ryzyka.
 
MultiNavigator to z kolei unikatowy w Polsce program obsługi portfela oparty na sprawdzonym zaawansowanym modelu ekonomicznym, który służy do optymalizacji struktury inwestycji. Model uwzględnia strategię zarządzania inwestycjami, dzięki której, bazując na analizie wydarzeń rynkowych, preferencjach i oczekiwaniach Klienta, a także skracającym się czasie inwestycji, na bieżąco kształtuje portfel.
 
Opłaty wstępne od składek regularnych nie są pobierane, co oznacza, że inwestycji podlega 100 proc. wpłaconych środków. Wysokość opłat za zarządzanie zależy od wysokości regularnej składki. W przypadku części wolnej, opłata za zarządzanie wynosi połowę stawki obowiązującej dla części bazowej. Opłata administracyjna wynosi 10,23 zł miesięcznie. Każdy posiadacz db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania ma możliwość obserwacji wyników na platformie transakcyjnej Multiportfel Online, która dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Skandii, oraz składania dyspozycji. Za złożone w ten sposób dyspozycje opłaty nie są pobierane.
 
W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z dwóch kwot: wartość zgromadzonych aktywów powiększona o określony procent części bazowej lub suma wpłaconych składek pomniejszona o ewentualne wypłaty częściowe. Zgromadzone środki nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn.
 
db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania zapewnia szybki dostęp do informacji i umożliwia bieżącą kontrolę inwestycji za pośrednictwem platformy internetowej Multiportfel Online oraz oferowanego przez Skandię serwisu powiadomień SMS-owych.
 
Parametry produktu:

Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Ubezpieczyciel: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Okres umowy: 15 lat, 20, 25 lub 30 lat
Brak opłat wstępnych od składki regularnej – 100 proc. alokacji w wybrane fundusze lub strategie
Opłata administracyjna: 10,23 zł miesięcznie
Opłata za zarządzanie: zależy od wysokości składki regularnej i jest pobierana od części bazowej oraz od części wolnej (opłata za część wolną stanowi połowę stawki opłaty za część bazową
Minimalna składka regularna: 2400 zł rocznie
Minimalna składka dodatkowa: 1000 zł
Inwestycja w fundusze o różnym potencjale zysku i ryzyka, w tym w fundusze polskie, zagraniczne, oraz 4 Portfele Modelowe.
Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim oraz na  rynku nieruchomości i surowców.

Źródło: Deutsche Bank PBC

Chwilówki ogłoszenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontakt i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.